±¨ÃûÔÚÏß
 Ãâ·Ñ·¢²¼ÕÐÉúÐÅÏ¢
ֱϽÊУº±±¾© Ìì½ò ÖØÇì ÉϺ£
¹ã¶«£º¹ãÖÝ ÉîÛÚ ÔƸ¡ ½ÒÑô ³±ÖÝ ÇåÔ¶ Ñô½­ ºÓÔ´ ÉÇβ ÷ÖÝ ÕØÇì ïÃû Õ¿½­ ½­ÃÅ ÉØ¹Ø ·ðɽ ÖÐɽ ¶«Ý¸ ÉÇÍ· Ö麣 »ÝÖÝ
ºÓ±±£ººâË® ²×ÖÝ Çػʵº ÀÈ·» ³ÐµÂ ÐĮ̈ ʯ¼Òׯ ÕÅ¼Ò¿Ú ºªµ¦ ±£¶¨ ÌÆɽ
ºÓÄÏ£º¼ÃÔ´ פÂíµê ÖÜ¿Ú ÐÅÑô ÉÌÇð ÄÏÑô ÈýÃÅÏ¿ äðºÓ Ðí²ý å§Ñô ½¹×÷ ÐÂÏç º×±Ú °²Ñô ƽ¶¥É½ Ö£ÖÝ ÂåÑô ¿ª·â
ºþ±±£º¶õÖÝ Ð¢¸Ð ÏÌÄþ ËæÖÝ ÏÉÌÒ ÌìÊDZ½­ ¶÷Ê© Ê®Ñß »Æ¸Ô ¾£ÃÅ »Æʯ ÏåÑô Î人 ¾£ÖÝ Ò˲ý
ºþÄÏ£ºÏæÎ÷ ÓÀÖÝ ³»ÖÝ »³»¯ ¦µ× ÒæÑô ÉÛÑô ºâÑô ÖêÖÞ ³£µÂ ³¤É³ Õżҽç Ïæ̶ ÔÀÑô
ɽÎ÷£ºÔË³Ç ÁÙ·Ú ½úÖÐ ÂÀÁº Ë·ÖÝ ½ú³Ç ³¤ÖÎ ÑôȪ ´óͬ Ì«Ô­ ÐÃÖÝ
ÁÉÄþ£ººù«µº ³¯Ñô ÌúÁë Å̽õ ÁÉÑô ¸·Ð Ӫ¿Ú ½õÖÝ µ¤¶« ±¾Ïª ¸§Ë³ °°É½ ÉòÑô ´óÁ¬
¼ªÁÖ£ºÑ °×³Ç ËÉÔ­ °×ɽ ͨ»¯ ÁÉÔ´ ËÄƽ ¼ªÁÖ ³¤´º
ºÚÁú½­£º´óÐË°²Áë Æß̨ºÓ ÒÁ´º ˫Ѽɽ ºÚºÓ ¼¦Î÷ º×¸Ú Ë绯 ´óÇì ¼Ñľ˹ ĵµ¤½­ ÆëÆë¹þ¶û ¹þ¶û±õ
½­ËÕ£º»´°² Ì©ÖÝ ËÞǨ ÎÞÎý ³£ÖÝ Á¬ÔÆ¸Û ÐìÖÝ ÑÎ³Ç ÑïÖÝ ÄÏͨ Õò½­ ËÕÖÝ ÄϾ©
Õã½­£ºÀöË® ̨ÖÝ ÖÛɽ áéÖÝ ½ð»ª ÉÜÐË ºþÖÝ ¼ÎÐË º¼ÖÝ ÎÂÖÝ Äþ²¨
Çຣ£ºº£¶« º£ÄÏ º£±± »ÆÄÏ ÓñÊ÷ ¹ûÂå º£Î÷ Î÷Äþ
°²»Õ£ºÙñÖÝ Ðû³Ç Áù°² ¸·Ñô ³²ºþ »´ÄÏ ³ØÖÝ ËÞÖÝ ³üÖÝ »Æɽ °²Çì Í­Áê »´±± Âí°°É½ °ö²º Îߺþ ºÏ·Ê
¸£½¨£º¶«É½ ÄþµÂ ÁúÑÒ ÄÏƽ ÕÄÖÝ ÈªÖÝ ÈýÃ÷ ÆÎÌï ¸£ÖÝ ÏÃÃÅ
½­Î÷£ºÉÏÈÄ ¸§ÖÝ ÒË´º ¼ª°² ¸ÓÖÝ ÐÂÓà ƼÏç ӥ̶ ¾Å½­ ¾°µÂÕò Äϲý
ɽ¶«£ººÊÔó ±õÖÝ µÂÖÝ ÁÙÒÊ À³Îß Ì©°² ¼ÃÄþ Ϋ·» ¶«Óª Ôæׯ ×Ͳ© ¼ÃÄÏ Çൺ ÑĮ̀ Íþº£ ÈÕÕÕ ÁijÇ
º£ÄÏ£ºÈýÑÇ º£¿Ú
ËÄ´¨£ºãòÖÝ Á¹É½ ¸Ê×Πüɽ ÑÅ°² ¹ã°² Äϳä ÀÖɽ ÄÚ½­ ¹ãÔª ÅÊÖ¦»¨ ×Ô¹± µÂÑô ³É¶¼ Ò˱ö ÃàÑô °¢°Ó °ÍÖÐ ´ïÖÝ ËìÄþ
¹óÖÝ£ºÇ­ÄÏ ±Ï½Ú Í­ÈÊ °²Ë³ ×ñÒå ÁùÅÌË® ¹óÑô Ç­¶«ÄÏ Ç­Î÷ÄÏ
ÔÆÄÏ£ºÁÙ²× µÏÇì Å­½­ Àö½­ µÂºê ±£É½ Î÷Ë«°æÄÉ ÆÕ¶ý ÎÄɽ ºìºÓ ³þÐÛ ÕÑͨ ÓñϪ Çú¾¸ ´óÀí À¥Ã÷
ÉÂÎ÷£ºÉÌÂå °²¿µ ººÖÐ ÓÜÁÖ Î¼ÄÏ Í­´¨ ±¦¼¦ Î÷°² ÏÌÑô ÑÓ°²
¸ÊËࣺ¸ÊÄÏ ÁÙÏÄ ÇìÑô ƽÁ¹ ¤ÄÏ ¶¨Î÷ ÎäÍþ ÕÅÒ´ ÌìË® °×Òø ½ð²ý ¼ÎÓø¹Ø À¼ÖÝ ¾ÆȪ
ÄÚÃɹţº³à·å ÎÚº£ °üÍ· ºôºÍºÆÌØ °¢À­ÉÆÃË °ÍÑåÄ׶ûÃË ¶õ¶û¶à˹ ºôÂ×±´¶û ͨÁÉ ÎÚÀ¼²ì²¼
ÄþÏÄ£ºÊ¯×ìɽ ÎâÖÒ ¹ÌÔ­ Òø´¨
н®£ºÒÁÀç ²ý¼ª ͳ·¬ ¹þÃÜ ¿¦Ê² ºÍÌï °¢¿ËËÕ ÎÚ³ľÆë ʯºÓ×Ó °¢À­¶û °ÍÒô¹ùÀã ²©¶ûËþÀ­ ¿ËÀ­ÂêÒÀ ¿â¶ûÀÕ ¿Ë×ÎÀÕËÕ
xi²Ø£ºÀ­Èø °¢Àï ²ý¶¼ ÁÖÖ¥ ÈÕ¿¦Ôò ɽÄÏ
¹ãÎ÷£ººÓ³Ø °ÙÉ« ºØÖÝ ÓñÁÖ ¹ó¸Û ÇÕÖÝ ·À³Ç¸Û ±±º£ ÎàÖÝ ÁøÖÝ ÄÏÄþ ¹ðÁÖ ³ç×ó À´±ö
ÌرðÐÐÕþÇø£ºÏã¸Û °ÄÃÅ ÆäËû£ºÌ¨ÍåµØÇø